Règim Interior

Se’ls lliurarà el fullet de Règim intern en fer la inscripció.