Objectiu i Missió

Naturalesa i objectiu

orientacion-cristiana

L’eix central de la Residència “Cordimariana” dins de l’obra de les Missioneres
Filles del Cor de Maria respon al desig de la Fundadora María Güell de passar fent el bé segons les necessitats del moment a l’Església i al món. La Residència no es pot considerar només com un lloc en el qual s’allotgen un grup de noies; sinó que cal que sigui també un lloc d’acolliment, bona convivència, i un medi que ajudi les noiens a completar la seva formació humana i cristiana.

Orientación cristina

La dimensió religiosa forma part integrant del compromís de cada creient. Cal promoure-la i apreciar els mitjans que tenim al nostre abast. A la capella, les residents poden trobar moments de pregària i reflexió en particular i/o en grup. Al començament i final de curs, Nadal i Pasqua, se celebren litúrgies apropiades per al temps i per a la condició de joves estudiants.

Admisión y motivación

Quan una noina demana l’admissió a la nostra Residència o desitja continuar-hi més cursos, se suposa que les seves motivacions estan d’acord amb la finalitat i les orientacions de la Residència, encaminades totes al bé integral físic, intel·lectual, moral i cristià de les residents.